دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1106396
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
این تابع واسه گرفتن عکس از یه window هستش.در واقع این تابع یه قسمت یا همه پیکسل های یه پنجره(مبدا) رو داخل یه پنجره دیگه (مقصد) کپی میکنه.ما میتونیم یه picture box که توی برناممون هستش رو مقصد قرار بدیم و بعد از قرار داده شدن تصویر پنجره مبدا توی مقصد با SavePicture عکسی که از پنجره مورد نظر گرفتیم رو ذخیره کنیم:

Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long

آرگومان اول hDC ی پنجره مقصد هستش.دومی x جایی هستش که میخواهییم رسم شدن روی پنجره مقصد از اونجا شروع بشه
سومی هم y جاییه که گفتم.بعدی عرض نقطه ای هستش که میخواهیم عکس تا اونجا گرفته بشه.بعدی طول نقطه ای هستش که گفتم.بعدی hDC ی پنجره ی مقصده.بعدی x نقطه ای هستش که میخواهیم عکس گرفتن از اونجا شروع بشه . بعدی هم y اون نقطه ای هستش که گفتم. آرگومان بعدی هم نوع عکس گرفتن رو نشون میده که مقدار های زیر رو میشه بهش بدیم:


Private Const SRCAND = &H8800C6
Private Const SRCCOPY = &HCC0020
Private Const SRCERASE = &H440328
Private Const SRCINVERT = &H660046
Private Const SRCPAINT = &HEE0086

به طور معمول Private Const SRCCOPY = &HCC0020 رو باید قرار بدیم
یکی از کارهایی که میشه با این تابع کرد عکس گرفتن ازصقحه مانیتوره .یعنی ما با استفاده از تابع getdc ، hdc ی کل صفحه (چیزی که توی مانیتور داره نشون داده میشه) رو به تابع میدیم و با این کار یه عکس از چیزی که توی مانیتور داره نشون داده میشه عکس میگیریم.
یه دکمه و یه PictureBox توی فرم بزارین خصوصیت autoredraw ش رو true کنین و کد زیر رو وارد کنین:

Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Const SRCCOPY = &HCC0020 ' (DWORD) dest = source
Private Sub Command1_Click()
Picture1.Width = Screen.Width
Picture1.Height = Screen.Height
Me.Hide
BitBlt Picture1.hDC, 0, 0, Screen.Width / 15, Screen.Height / 15, GetDC(0), 0, 0, SRCCOPY
SavePicture Picture1.Image, "D:\test.bmp"
unload me
End Sub

اول اندازه Picture Box رو برابر با اندازه صفحه مانیتور میکنیم تا بشه از کل صفحه مانیتور عکس گرفت.
بعد فرم رو پنهان میکنیم تا عکس خود فرم توی تصویر نیفته. بعد با تابعی که گفتم از صفحه عکس میگیریم.ارگومان اول که hdc ی PictureBox هستش.دومی و سومی رو 0 قرار دادم تا عکس از نقطه 0،0 یعنی از بالا و سمت چپ picturebox شروم به رسم شدن بشه.سومی هم طول و عرض صفحه نمایش هست چون میخواهیم از همه صفحه عکس بگیریم.اونا رو بر 15 تقسیم کردم چون توی ویبی به طور پیشفرض این مقدار ها بر حسب twip به ما داده میشه ولی ما باید بر حسب پیکسل به تابع بدیم.بعدی رو هم که توضیح دادم.2 مقدار بعدی رو هم 0 قرار دادم چون میخوام عکس از نقطه 0و0 صفحه نمایش شروع که گرفتن بشه.بعد از اینکه عکس گرفته شد و توی picturebox قرار گرفت اون رو save میکنیم.بعد هم برنامه بسته میشه.

2.StretchBlt
کار این تابع خیلی شبیه قبلی هستش ولی این تابع علاوه بر اینکه میتونه عکس بگیره عکس مورد نظر رو به نسبتی که بش میدیم میتونه کوچیک و یا بزرگ کنه:

Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long

همونطور که میبینین 2 تا آرگومان دیگه اضافه شده
عکسی که گرفته میشه در نهایت طول و عرضش برابر nWidth و nHeight میشه و توی picturebox رسم میشه.یعنی اگه ما عکس رو از کل صفحه نمایش بگیریم و مقدار این 2 آرگومان رو نصف طول و عرض صفحه نمایش قرار بدیم چون عکس باید به این اندازه ها در بیاد کل عکس به نسبت کوچک میشه در صورتی که توی تابع قبلی برای اینکه به این اندازه ها در بیاد فقط قسمتی از عکس نمایش داده میشد نه همش یعنی اونجا همه عکس رسم نمیشد ولی اینجا همه عکس نشون داده میشه ولی با اندازه متفاوت(بر عکس این حالت هم اگه 2 آرگومان رو 2 برابر صفحه نمایش مقاد دهی کنیم اتفاق میفته و عکس بزرگ میشه البته توی این حالت برای اینکه همه عکس رسم بشه باید اندازه PictureBox رو هم 2 برابر صفحه نمایش کنیم)

حالا اگه نخواهیم از همه صفحه نمایش(یا کلا پنجره مورد نظر) عکس بگیریم به جای اینکه مثل تابع قبلی nWidth و nHeight رو کم کنیم nSrcWidth و nSrcHeight رو کم میکنیم (باید به عرض و طولی که اول میدیم هم توجه کنین و اوا رو هم کم کنین و اگرنه کار درست انکام نمیشه) در غیر این صورت nSrcWidth و nSrcHeight رو برابر اندازه کل پنجره قرار میدیم .
شاید این توضیحایی که دادم یکم گیجتون کرده باشه و درست متوجه نشده باشین.خودتون که یکم با تابع کار کنین میفهمین چی میگم.
یه برنامه مینویسیم که عکس رو از صفحه نمایش بگیره ول اندازه اونو 2 برابر کنه و اونو ذخیره کنه.یه دکمه و یه PictureBox بزارین و خصوصیت autoredraw ش رو true کنین :

Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Const SRCCOPY = &HCC0020 ' (DWORD) dest = source
Private Sub Command1_Click()
Picture1.AutoRedraw = True
Picture1.Width = Screen.Width * 2
Picture1.Height = Screen.Height * 2
Me.Hide
StretchBlt Picture1.hdc, 0, 0, Screen.Width / 7.5, Screen.Height / 7.5, GetDC(0), 0, 0, Screen.Width / 15, Screen.Height / 15, SRCCOPY
Me.Show
SavePicture Picture1.Image, "D:\test.bmp"
End Sub

3.TextOut
این تابع واسه چاپ کردن یه متن روی یه پنجره بکار میره:

Private Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long

آرگومان اول hdc ی پنجره مورد نظره.دومی و سومی هم x و y ی مختصات نقطه ای هستش که مخواهیم متن چاپ بشه و اینجا نقطه 0 و 0 بالا سمت چپ پنجره مورد نظره بعدی هم متن مورد نظره بعدی .تعدد کاراکتری هستش که میخواهیم از متنی که به تابع دادیم از سمت چپ جدا بشه و چاب بشه که معمولا چون میخواهیم همه متن چاپ بشه باید این مقدار برار طول متن باشه.در ضمن متن با فونت و رنگ زمینه پنجره ای که hdc ش رو به تابع دادیم رسم میشه:

Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim strText As String, Cnt As Long
strText = "API : Application programming interface... |"
For Cnt = 0 To 2
TextOut GetDC(0), 20 * Cnt * 20, Screen.Height / 30, ByVal strText, Len(strText)
Next
End Sub

4.این تابع هم کار تابع قبلی رو میکنه با این فرق که متن داخل یه محدوده چهار گوش شکل رسم میشه و میشه مشخص کرد با چه فرمتی(حالتی) این کار انجام بشه:

Private Declare Function DrawText Lib "user32" Alias "DrawTextA" (ByVal hdc As Long, ByVal lpStr As String, ByVal nCount As Long, lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long

آرگومان های اول و دوم و سوم رو قبلا توضیح دادم.چهارمی هم یه متغیر از نوع rect که محدوده چهار گوش رو مشخص میکنه.پنجمی هم نوع چاپ شده هستش که مقدار هایی مثل این هارو میشه به تابع داد :

Private Const DT_BOTTOM = &H8 متن در پایین محدوده rect چاپ میشه
Private Const DT_CENTER = &H1 متن در وسط محدوده rect چاپ میشه
Private Const DT_LEFT = &H0 متن در سمت چپ محدوده rect چاپ میشه
Private Const DT_RIGHT = &H2 متن سمت راست محدوده rect چاپ میشه

به کد زیر توجه کنین:

Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function DrawText Lib "user32" Alias "DrawTextA" (ByVal hdc As Long, ByVal lpStr As String, ByVal nCount As Long, lpRect As RECT, ByVal wFormat As Long) As Long
Private Const DT_CENTER = &H1
Private Sub Command1_Click()
Dim strText As String, R As RECT
R.Bottom = 200
R.Top = 0
R.Left = 0
R.Right = Screen.Width / 15
strText = "Applicatrion Programming Interface"
DrawText GetDC(0), ByVal strText, Len(strText), R, &H1
End Sub

توی این کد توی محدوده rect نقطه بالا و چپ 0 و 0 قرار داده شده (گوشه سمت چپ پنجره) و قسمت پایین rect 200 و سمت راست اون به اندازه عرض صفحه نمایش قرار داده شده
و فرمت هم Center (مرکز) قرار داده شده بنابراین وقتی تابع رو فرخوانی میکنیم y ی چیزی که چاپ شده 0 هستش و چون ما فرمت رو مرکز قرار دادیم x متنی که چاپ شده به اندازه نصف عرض صفحه نمایش هستش و وسطش چاپ میشه.

5.ExtracIcon

این تابع یه اشاره گر از آیکونی که توی یه فایل (اغلبا .dll) قرار گرفته بر میگردونه که از با استفاده از این اشاره گر میشه تابع رو روی یه پنجره رسم کرد(و ذخیرش کرد) :

Private Declare Function ExtractIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As Long

آرگومان اول رو 0 قرار بدین.دومی آدرس فایل مورد نظره.سومی هم Index آیکونی هستش که توی فایل قرار گرفته.(آیکون هایی که به این صورت توی فایل ها قرار میگیرن دارای یه Index هستن)
یکسری از ایکون های ویندوز توی فایل [WinDrive]:\Windows\System\Shell32.dll قرار گرفتن
مثالش رو توی تابع بعد ببینین.

6.Drawicon
این تابع hDc ی یه پنجره و اشاره گر یه آیکون رو میگیره و اون رو توی پنجره رسم میکنه:

Private Declare Function DrawIcon Lib "user32" Alias "DrawIcon" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long

آرگومان اول hdc ی پنجره مقصد هستش.دومی X نقطه شروع رسم و بعدی Y اون نقطه هستش.بعدی هم اشاره گر آیکون مورد نظره.
ُخصوصیت AutoRedraw فرم رو True کنین و کد زیر رو وارد کنین:

Private Declare Function DrawIcon Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long
Private Declare Function ExtractIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractIconA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpszExeFileName As String, ByVal nIconIndex As Long) As Long
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
Private Sub Form_Load()
Dim strpath As String, Buffer As String * 255, Cnt As Long
GetSystemDirectory Buffer, 255
strpath = Replace(Buffer, Chr(0), "") & "\Shell32.dll"
'///
Call DrawIcon(Me.hdc, 0, 0, ExtractIcon(0, ByVal strpath, 20))
End Sub

اول با تابع getsystemdirectory محل پوشه سیستم و بعد محل فایل Shell32.dll رو پیدا میکنیم.بعد هم آیکونی که Index ش 20 هست رو روی فرم رسم میکنیم

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X